|marketingtr|netten para kazan|css|html|java|kod|flashsiir|pazarlama dersi|coder|beycuma|okey oyna|ttk|reklammatik|tr.gg

komur


" Zonguldak' ın derin toprakları altındaki servet-i madeniye ne kadar kıymetli ise, bizim nazarımızda Zonguldak o kadar kıymetli bir vilayetimizdir. "

26.08.1931

M. Kemal Atatürk

 

 

 

zonguldak01.jpg 
Siyah akar Zonguldak'ın deresi

Yüz karası değil kömür karası

Böyle kazanılır ekmek parası

                     ORHAN VELİTAŞ KÖMÜRÜ

Zonguldak, yeraltı kaynakları açısından zengin illerden biridir. Zonguldak’ ta taşkömüründen başka, alüminyum (boksit), demir, manganez, barit, dolamit, kalker, kuvarsit, şiferton yatakları bulunmaktadır. Bunlardan manganez, kalker ve şiferton yatakları işletilmektedir.

Taşkömürü Havza Sınırları

İmtiyaz sahası; 11.150 km2 si karada, 2.200 km2 si de denizde olmak üzere 13.350 km2 lik bir alanı kapsamaktadır.


Rezerv

Kuzeybatı Anadolu Taşkömürü Havzası Zonguldak ve Kastamonu illerinin, Kdz. Ereğli ve bağlı Karataş suyundan İnebolu iskelesine kadar takriben 200 km’lik bir sahil şeridi bulunur. Beş ayrı üretim bölgesinde taş kömür rezervleri henüz tam anlamıyla tespit edilmiş değildir. Bilinen rezervler deniz seviyesinden -1200 m derinliğe göre hesaplanmış olup, -1500 m derinliğe göre etüt ve hesaplama çalışmaları devam etmektedir.Bugüne kadar yapılan araştırma ve hesaplamalara göre 1997 yılı sonu itibariyle 428 milyon tonu görünür, 245 milyon tonu mümkün ve 445 milyon tonu muhtemel olmak üzere toplam 1.119 milyon ton taşkömürü rezervleri belirlenmiştir.

Tespit edilen taşkömürü rezervlerine göre önümüzdeki yıllarda sağlanacak üretim artışları da dikkate alındığında havza ömrünün yaklaşık 100 yıl olacağı tahmin edilmektedir.
Taşkömürünün Ülke Ekonomisindeki Yeri

Batta Demir Çelik olmak üzere metalürji Endüstrisinin tüm kesimlerinde ihtiyaç duyulan en önemli hammaddelerden biri de metalürji koktur.

1970 yılından itibaren ülkemizde gelişen Demir Çelik sektörünün ihtiyacı iç üretimle karşılanamaz olmuş ve ithal taşkömürünün ülke ekonomisine girişi kaçınılmaz hale gelmiştir. 1973 yılında 16 bin ton ile başlayan ithalat, diğer sanayi sektörlerinde de ithalata yönelmesiyle 1997 yılında yaklaşık 9,5 milyon tona ulaşmıştır.

1997 yılı itibariyle taşkömürü üretiminin ülke ekonomisine katkısı 105.9 milyon dolardır.

Taşkömürü İşletmeciliğinin Tarihçesi

- İşletmecilik Başlangıcı ( 1843 - 1848 )

1830 - 1848 tarihleri arasındaki arama ve işletmecilik faaliyetleri hakkında çok ayrıntılı bilgi olmamakla birlikte; 1843 tarihli resmi belgelerde, Ereğli ve Amasra’da üretilen “vapur kömürünün” İstanbul’ da pazarlamasından ve gerekli düzenlemelerin yapılmasından sonra devlet hazinesine sağlayacağı katkıdan söz edilmektedir. 1848’ de yapılan inceleme ve düzenlemelerle, Ereğli – Amasra arasında “tatkömürü bulunan yerler” saptanarak “havza sınırları” ilk kez tanımlanmıştır.

- Hazine- İ Hassa ( Evkaf Nezareti ) Yönetimi (1848 - 1854)

- İngiliz (Galatalı Sarraflar) Kömür Kumpanyası İşletmeciliği (1849 - 1854)

- Kırım Savaşı (Geçici İngiliz) Yönetimi (1854 - 1856)

- Hazine- İ Hassa ( Evkaf Nezareti ) Yönetimi (1856 - 1861) Emanet İdare İşletmeciliği (1856 - 1859);

-Zafiropulos İşletmeciliği (1859- 1860)

- İngiliz Kömür Kumpanyası İşletmeciliği (1860- 1861)

- Hazine-İ Hassa ( Evkaf Nezareti ) Yönetimi ( 1861 – 1865)

- Bahriye Nezareti Yönetimi (1865 – 1908 )

- Tersane İdaresi İşletmeciliği (1865 – 1882 )

- Yerli- Yabancı Sermaye Şirketleri İşletmeciliği (1882 - 1940)

- Nafia Nezareti Yönetimi (1908- 1909)

- Orman ve Maadin Ticaret ve Ziraat Nezareti Yönetimi (1909- 1920)

- Dünya Ve Ulusal Kurtuluş Savaşı Dönemi (1914- 1922)

- İktisat Vekaleti Yönetimi (1920-1940)

- İş Bankası İşletmeciliği (1926- 1940 )

- Etibank ve EKİ işletmeciliği (1937-1940 )

- Etibank Ve EKİ Yönetimi (1940- 1957)

- TKİ Yönetimi (1957- 1984)

- TTK Yönetimi (1984-)

TTK’ nın Zonguldak ve Bölgeye Katkısı

TTK (daha önceki ismiyle Ereğli Kömürleri İşletmesi - EKİ ) , bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasında itici güç olmuştur. Yarattığı istihdam kapasitesi (2000 yılı için yaklaşık 25 bin kişi) ve yan sektörler ile Zonguldak ve bölge illerinde (özellikle Bartın ve Karabük) yaratılan katma değerin temel belirleyicisi ve kaynağını teşkil etmiştir.

Zonguldak'ın tarihsel gelişimi içinde TTK, endüstri, ulaşım, enerji, haberleşme, ticaret ve altyapı donanımlarının gerçekleştirilmesini bizzat üstlenmiştir.

Beş üretim müessesesi, bulundukları bölgede endüstriyel gelişmeyle birlikte kentleşmenin de yolunu açmışlar, ekonomik ve sosyal kalkınma bu bağlamda hız kazanmıştır.

Türkiye'nin 3 temel demir çelik fabrikasından 2 tanesi salt hammadde kaynağına yakınlık nedeniyle o zamanki ilimiz sınırları içinde kurulmuştur. Bugün 3.3 milyon tonluk yassı çelik üretim kapasitesiyle ülke gereksiniminin % 60'ını karşılayan ERDEMİR ve 1.1 milyon tonluk uzun mamul üretim kapasitesiyle ülke ihtiyacının % 15'ini karşılayan KARDEMİR' in varlık nedenleri de TTK'dır.TTK'nın ülke enerji talebinin karşılanmasında rolü büyük olmuştur. EKİ bünyesinde kurulan ÇATES'de üretilen elektrik enerjisi, enerji nakil hatlarıyla iletilerek, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya başta olmak üzere, ülkemizde endüstrileşme tohumlarının atıldığı ve bugün de ekonomimizin itici gücü olan Marmara Bölgesinin o zamanki ihtiyacı karşılanmıştır.

TTK; ilimizin ve bölgenin kalkınmasında, karayolları ve demiryolları yapımından liman işletmesine, maden makineleri imalatından altyapı yatırımlarına kadar geniş bir yelpazede projeler gerçekleştirmiş ve salt taşkömürü üretim değeri ile sınırlı olmayan, hesaplanamayacak devasa katma değerler yaratmıştır. Bu süreç, hala azımsanmayacak oranlarda devam etmektedir. Bugünün Zonguldak'ının yaratılmasında , sözü edilen bölge ve illerin bugünlere gelmesinde TTK `nın etkinliğinin tarihte hak ettiği yeri alması gerekmektedir.

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=